top of page

§ 1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

​1.1 Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат условията, при които ‘Ауър Спейс” ООД предоставя под бранда “hOUR SPACE” кабинети под наем за споделено ползване, както и предоставянето на допълнителни услуги, свързани с използването на споделеното работно пространство. По смисъла и за целите на тези Общи условия, “кабинети за споделено ползване” означава предоставянето на отделни стаи, които един или повече наематели (по-долу наричани “Наематели”) могат да наемат на почасова, целодневна и месечна база за извършване на услуги в сферата на психологията и психотерапията, кинезитерапията, рехабилитацията, за работа, бизнес и всякакъв вид друг срещи.

1.2 Кабинетите се намират на следните адреси: 

 • ул. “Иван Вазов” 38, ет. 2, ап. 3-4, 1000 София

 • Ул. “Дякон Игнатий” 19, ет. 1, 1000 София

1.3 Услугите се предлагат както на физически, така и на юридически лица.

1.4 За целите на тези Общи условия “Ауър Спейс” ООД ще бъде назовавано с името на бранда “hOUR SPACE”.

§ 2 ВИДОВЕ ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

● предоставяне под наем на напълно обзаведени кабинети с право на ползване на интернет (wi-fi) с гъвкави опции за наем - почасово, на блокове, целовено или на месечна база

● предоставяне под наем на зали за семинари, работа с групи и срещи (събития до 20 души)

§ 3 ВИДОВЕ ПРЕДЛАГАНИ АБОНАМЕНТИ ЗА НАЕМ НА КАБИНЕТ

​Услугите на hOUR SPACE могат да бъдат използвани  групирано в рамките на срока на този Договор.

За допълнителните услуги и възможности, включени в Членство в зависимост от продължителността му , вижте т. 3.1.3.

Минималният срок за сключване на договор за Членство е 3 /три/ месеца.

 

3.1. ЧЛЕНСТВО

3.1.1.  Абонаменти за Наематели, искащи да станат Членове на hOUR SPACE:

​Към датата на настоящите Общи условия hOUR SPACE предлага следните Абонаменти за ползване на кабинетите:

 • Абонамент за Членство от 3 /три/ месеца

 • Абонамент за Членство от 6 /шест/ месеца

 • Абонамент за Членство от 12 /дванадесет/ месеца

3.1.2. Цените за всеки от по-горе изброените абонаменти за Членство за фиксирани и не подлежат на предоговаряне.

 • Абонамент за Членство от 3 /три/ месеца – цена за целия период – 60.00 лв. с вкл. ДДС

 • Абонамент за Членство от 6 /шест/ месеца – цена за целия период – 90.00 лв. с вкл. ДДС

 • Абонамент за Членство от 12 /дванадесет/ месеца – цена за целия период – 120.00 лв. с вкл. ДДС

3.1.3.  Допълнителни услуги и условия за Членове на hOUR SPACE

​Наемателите, абонирали се за един от по-горе изброените периоди на Членство в hOUR SPACE се възползват от преференциални цени и допълнителни услуги. Членовете на hOUR SPACE заплащат използваните през календарния месец индивидуални часове и блокове в края му, като единичната цена на час варира в зависимост от броя резервации – повече ползваемост, по-ниска цена на час.

Всеки Член на hOUR SPACE се възползва от следните допълнителни услуги:

 • достъп до онлайн система за резервации, в която сам запазва, отменя и коригира часовете си  

 • безплатен достъп до специализирани събития, организирани за членовете на hOUR SPACE    

 • безплатна еднократна счетоводна консултация

 • подробно представяне и визитка на сайта на hOUR SPACE

 • 15% отстъпка при наемане на зала за провеждане на събития в hOUR SPACE

 • 1 безплатно кафе/чай на ден

 • Пощенски адрес – съхранение, обработка на входяща поща и малки колети и пратки

 • безплатна питейна вода

 • безжичен интернет

 • организиране и персонализиране на пространството с предварителна заявка, спрямо нуждите на Наемателя

 • лека административна помощ от персонала на hOUR SPACE

 • 30 стр. безплатно принтиране на месец

 • достъп до и ползване на оборудвана кухня

 • отстъпки при партньори

3.1.4. Тарифи и цени за Членове на час спямо направения брой резервации за календарния месец

ИНДИВИДУАЛНИ ЧАСОВЕ

Към момента на подписване на тези Общи условия единичната цена на индивудаелн час в зависимост от броя ползвани часове за календарния месец варира, както следва:

 • използвани от 0 до 3 часа – единична цена на час от 21.00 лв.с вкл. ДДС

 • използвани от 4 до 9 часа – единична цена на час от 18.00 лв. с вкл. ДДС

 • използвани от 10 до 19 часа – единична цена на час от 16.50 лв. с вкл. ДДС

 • използвани над 40 часа – единична цена на час от 12.00 лв.с вкл. ДДС

БЛОКОВЕ

 • използвани от 1 до 4 блока - ед. цена на блок от 55.00 лв. с вкл. ДДС

 • използвани от 5 до 8 блока - ед. цена на блок от 50.00 лв. с вкл. ДДС

 • използвани от 9 до 12 блока - ед. цена на блок от 45.00 лв. с вкл. ДДС

 • използвани от 13 до 16 блока - ед. цена на блок от 40.00 лв. с вкл. ДДС

 

 • ​При използвани между 9 и 12 блока в рамките на календарен месец, всички допълнителни индивидуални часове са на фиксирана цена от 12.00 лв. на час.

 • При използвани между 13 и 16 блока в рамките на календарен месец, всички допълнителни индивидуални часове са на фиксирана цена от 10.50 лв. на час.

 • При запазване на блокове през уикендите важи допълнителната такса за разш. раб. време от 20 лв. на 4-часов блок. Тази такса отпада при заплатени през календарния месец 8 или повече блока.

 

ЦЕЛОДНЕВЕН НАЕМ НА САМОСТОЯТЕЛЕН КАБИНЕТ 

от 08:00 ч. до 20:00 ч. през делничните дни

 • използвани от 1 до 4 дни - ед. цена на ден от 120.00 лв. с вкл. ДДС

 • използвани от 5 до 8 дни - ед. цена на ден от 100.00 лв. с вкл. ДДС

 • използвани от 9 до 12 дни - ед. цена на ден от 80.00 лв. с вкл. ДДС

 

 • Целодневните наеми се заявяват и заплащат в началото на месеца.

 • При използвани между 5 и 8 целодневни наема в рамките на календарен месец, всички допълнителни индивидуални часове са нафиксирана цена от 10.00 лв. на час.

 • При използвани между 9 и 12 целодневни наема в рамките на календарен месец, всички евентуални допълнителни часове са на фиксирана цена от 8.00 лв. на час.

 

3.1.5. Плащане

 • Плащането на използваните индивидуални часове и блокове за всеки календарен месец се случва в края му.

 • Цената на час зависи от броя използвани индивидуални часове и блокове през месеца, както е описано в точка 3.1.4.

 • Клиентът получава фактура и искане за плащане в първия работен ден от месеца. Плащането се извършва чрез избрания от Немателя метод – по банков път, през профила си в ePay.bg, на каса на EasyPay или на банкомат 

 • Наемателят разполага със срок от 5 работни дни да заплати дължимата сума. За всеки просрочен ден след този срок се начислява неустойка в размер от 1% от общата сума и достъпът на клиента до онлайн системата за резервации на hOUR SPACE се преустановява до получаване на плащането.

 

§ 4. УТОЧНЕНИЯ КЪМ АБОНАМЕНТИТЕ

​4.1. Цените към абонаментите са фиксирани и не подлежат на промяна, освен в случаите на използване на отстъпки или промоции, предоставени от hOUR SPACE.

4.2. Под ‘час’ се разбира 60 минути. Всеки час от 60 минути върви с половин час техническо време (15 минути преди и 15 минути след часа), през което наемателите могат да приключат сесията и да извършват подготовка за следващата.

4.3. Наемателят може да променя своя абонамент след изтичане на договора на настоящия му.

§ 5 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЧЛЕНСТВО

5.1 Сключване на договор

5.1.1. Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за наем. С подписването на Договора за наем, Наемателят декларира, че се е запознал с тях и ги приема изцяло. Преди, при или след подписване на Договора за наем Наемателят има правото да изисква от hOUR SPACE да му бъдат предоставени настоящите Общи Условия на хартиен носител без да дължи такси или разноски за това. В този случай hOUR SPACE има право да изиска от Наемателя да предостави подписано от него копие на получените Общи условия като доказателство за получаването им

5.1.2. Наемателят се задължава да предостави коректни и верни данни за попълване на Договора за наем. Ако наемателят е юридическо лице, Договорът следва да бъде подписана от законен представител или надлежно упълномощено лице. При настъпване на промени в данните относно Наемателя, посочени в Договора, Наемателят се задължава да уведоми hOUR SPACE незабавно за съответните промени.

5.1.3. Наемателят има право при подписване на Договора за наем да посочи началната дата за ползване на Абонамента, който е избрал. 

5.1.4. За да получи статут “Член на hOUR SPACE” и с това да се възползва от преференциални цени и допълнителните услуги, описани в т. 3.1.3. и т. 3.1.4., Наемателят трябва да се абонира за Абонамент от най-малко 3 /три/ месеца.

5.2 Прекратяване на договора​

5.2.1. Договорите за всеки един от абонаменти, предлагани от hOUR SPACE, са срочни и се прекратяват с изтичането на срока, за който са сключени.

5.2.2. hOUR SPACE има правото да прекрати и/или развали едностранно всеки Договор за наем, в случай че Наемателят е нарушил условия на съответния договор и не е преустановил нарушението и/или отстранил последиците от нарушението в дадения му от hOUR SPACE срок.

5.2.3. Двете страни имат право по всяко време да прекратят договорните си отношения по взаимно съгласие без посочване на причините за прекратяване.

 

§ 6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. hOUR SPACE обработва и съхранява лични данни за своите клиенти в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимите подзаконови нормативни актове.

6.2. Със сключването на Договора за наем с hOUR SPACE всеки Наемател се счита, че е дал своето съгласие за предоставянето на личните си данни, необходими за сключването и изпълнението на съответния договор с hOUR SPACE. Наемателят дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат използвани за проверка на неговата кредитоспособност в съответствие с приложимите в България процедури.

§ 7. ПРОСТРАНСТВО

7.1. Наемателят няма право да преотдава наетото от него място на трети лица или да прехвърля своите права и задължения по сключения с hOUR SPACE договор на трети лица, без предварителното писмено съгласие на hOUR SPACE.

7.2. Наемателят няма право да извършва промени в споделените работните места, освен с предварително писмено съгласие на hOUR SPACE и при спазване на приложимите нормативни правила. Всички разходи, свързани с извършването на промени, са за сметка на Наемателя. hOUR SPACE има право да постави като условие за извършване на промени в работното пространство да изиска от Наемателя да предостави депозит за покриване на разходи за възстановяване на работното място в първоначалния му вид, в случай че това се налага.

7.3. hOUR SPACE запазва правото си да извършва всякакъв вид строителни и конструктивни промени, необходими за поддържане на имота или на конкретно работно място, както и с цел отстраняване на щети или опасности, в разумен срок, съобразен с Наемателя. При възникване на такива обстоятелства Наемателят се задължава, при необходимост, да предостави наетото от него работно пространство. hOUR SPACE се задължава да предприеме всички мерки за възпрепятстване ползване на заплатените от Наемателя услуги. Всички възникнали разходи за наемателя в следствие от такъв вид реконструкции и ремонтни работи ще се поемат от него (разходи за подмяна, забавяне или загуба). Установените цени не подлежат на промяна. hOUR SPACE не дължи обезщетение за вреди, освен ако правото за използване на работното пространство е възпрепятствано за необосновано дълъг период или ползването на работното място стане невъзможно.

7.4. Наемателят носи отговорност за стаята по време на престоя си в нея. Всяка нанесена вреда трябва веднага да бъде съобщена на представител на hOUR SPACE. Заплащането на щетите трябва да стане в срок от 14 дни след оценка на щетата и издаване на фактура.

7.5. Кабинетите могат да се използват само по време на предварително резервираните часове.

7.6. Наемателят трябва да напусне стаята най-късно в края на техническото време (15 минути след края на запазения час), тъй като други наематели може да използват стаята след това. Всяко закъснение се доплаща.

7.7. Преди всяко напускане кабинетите трябва да бъдат подредени и всички евентуални щети да бъдат съобщени на представител на hOUR SPACE. В края на сесията мебелите трябва да бъдат върнати по местата си.

7.8. hOUR SPACE не носи отговорност за лични или професионални вещи, оставени извън предоставените заключващи се шкафчета.

 

§ 8. ПОВЕДЕНИЕ

8.1. Стаите трябва да бъдат използвани професионално. Наемателите носят отговорност за своята безопасност и поведение, както и за това на своите клиенти, най-вече в общите пространства.

8.2. С цел запазване на тиха среда за терапевтични сесии и тренинги, наемателите и техните клиенти трябва да говорят тихо в зоните, непосредствено пред кабинетите. Телефонни разговори могат да се провеждат само в кухнята или на балконите - зони, където няма да се пречи на наематели, работещи в кабинетите.

8.3. Насилие под каквато и да е форма не се допуска в hOUR SPACE. Всеки, държащ се агресивно или насилствено, ще бъде помолен да напусне веднага. При случай на насилие срещу представител на hOUR SPACE неминуемо ще се стигне до намеса на полицията и съда.

8.4. Забранено е използването на алкохол, наркотици и упойващи вещества на територията на hOUR SPACE. В пространството не се допускат лица под въздействието на алкохол, наркотици и упойващи вещества.

8.5. Пушенето в сградата е забранено, освен на обособените за това места.

8.6. Конфиденциалността на клиентите, посещаващи hOUR SPACE, e от първостепенно значение. Всяка случайно дочута или обсъждана информация е конфиденциална и не трябва да се споделя с трети лица.

8.7. Забранени са всякакви действия, които биха се изтълкували от закона като порнографски, еротични или криминални деяния.

 

§ 9. ПРОМОЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ

Всички промоционални материали на територията на hOUR SPACE трябва да получат предварително одобрение. Материали, които са изложени без такова, ще бъдат премахвани.

 

§ 10 ДОСТЪП И БЕЗОПАСНОСТ

10.1. Забранено е да се прави копие на ключовете или чиповете.

10.2. Забранено е ключовете или чиповете да се дават на трето лице.

10.3. Наемателят е длъжен незабавно да уведоми hOUR SPACE при загуба на ключ или чип. 

10.4. При влизане или напускане на hOUR SPACE не е разрешено Наемателят да дава достъп на никой, който не е негова отговорност (напр. клиент).

10.5. В случаи на неправомерно използване на пространството извън условията, описани в § 7.1.3 или действия в резултат на които са причинени допълнителни разходи на hOUR SPACE във връзка с охраната или безопасността на сградата, Наемателят носи изцяло отговорност за предизвиканите разходи или вреди.

10.6.. При забавяне на дължими плащания от Наемателя, hOUR SPACE има право да ограничи или забрани достъпа на Наемателя до офис площите на hOUR SPACE.

§ 11 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. hOUR SPACE има право да променя настоящите Общи условия по всяко време. hOUR SPACE се задължава да уведомява своевременно Наемателя за направените промени. В случай че Наемателят не изрази изрично писмено несъгласие с направените промени в рамките на 14 дни от уведомяването по предходното изречение, се счита, че Наемателят е приел съответните промени в Общи условия.

11.2. Договорите, сключени при условията на настоящите Общи условия, са подчинени на българското право. За неуредени в договора условия се прилагат разпоредбите в действащото българско законодателство.

11.3. Всички спорове между страните ще се решават по взаимно съгласие, а при невъзможност, страните се съгласяват споровете, възникнали по повод на този договор, да бъдат разглеждани пред компетентните български съдилища.

11.4. В случай че отделни клаузи или части от настоящите Общи условия бъдат обявени за недействителни, това не води до недействителност на настоящите Общи условия и сключения договор с Наемателя. В такива случаи двете страни се задължават на мястото на невалидните разпоредби да договорят и въведат във възможно най-кратък срок и законосъобразни нови, близки до интересите на двете страни.

11.5. hOUR SPACE не поема отговорност за действието или бездействието на Наемателите.

Април 2023 г.

bottom of page