top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на сайта hourspace.bg и услугите, представени на него

Настоящите общи условия за използване на сайта hourspace.bg и услугите, представени на него („Общи условия”) уреждат отношенията между вас (“Вие, Вас, Ваш”) и ‘Ауър Спейс” ЕООД, ЕИК 205551917, 1000 София, ул. Иван Вазов № 38, ет. 2, ап. 3,имейл: connect@hourspace.bg, тел. 0886 833 968 (“hOUR SPACE”), възникващи при посещаване и използване на оперирания от нас сайт hourspace.bg (“Сайт/а”) и представеното на него съдържание и предоставени чрез него услуги под бранда hOUR SPACE (заедно “Услуга/и”).

 

Тези Общи условия са задължителни за всички посетители и потребители на Сайта и/или Услугите. Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте се запознали с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно. В случай че има разпоредби от тези Общи условия, с които не сте съгласни, молим да преустановите използването на Сайта и да се въздържате от заявяване на Услуги чрез него или по друг начин.

 

Какво ще откриете в тези Общи условия:

 

 • Общи разпоредби

 • Условия за наем на помещения 

 • Адреси на помещенията

 • Видове помещения

 • Срок на наема 

 • Абонамент и условия за членство в hOUR SPACE

 • Допълнителни Услуги и условия за Членове на hOUR SPACE

 • Ползване на наетото помещение

 • Правила за достъп и безопасност

 • Отговорност и санкции

 • Промоционални материали

 • Условия за ползване на Сайта

 • Разрешено ползване на Сайта

 • Вашата отговорност при използване на Сайта

 • Ограничаване на отговорността за авторско съдържание на Сайта

 • Ограничаване на отговорността за електронни препратки към външна информация (линкове)

 • Нашите гаранции и отговорност във връзка с опериране на Сайта

 • Управление на Сайта

 • Интелектуална собственост

 • Обработване на лични данни

 • Специални условия за потребители

 • Срок и прекратяване

 • Заключителни разпоредби

 

I. Общи разпоредби

 

Сайтът и представените на него Услуги са предназначени за юридически лица и физически лица над 18-годишна възраст. hOUR SPACE има право да откаже да предостави заявена през Сайта Услуга без да дължи каквито и да е плащания при нарушаване на последното правило. 

 

Представянето на Услуги на Сайта не представлява предложение за сключване на договор за предоставяне на някои от тях. Договор с hOUR SPACE се сключва, след като сте направили запитване до hOUR SPACE през Сайта, по телефон, имейл или при посещение във физически обект и сте информирани за условията на договора и възможностите за изпълнението му (разполагаемост на заявеното за ползване помещение за посочените от Вас дати и часови диапазони). Независимо по какъв начин сте заявили Услуга, договор за предоставянето й се сключва след като условията за предоставянето й са потвърдени от Вас чрез заплащане на издадената Ви фактура за заявената Услуга. 

 

В случай на отправена заявка за Услуга през Сайта, hOUR SPACE ще Ви потвърди възможността за предоставянето й незабавно и не по-късно от 48 часа, а при запитване изпратено през почивен ден или извън работното време на hOUR SPACE (от 09:00 до 17:00 часа) - в рамките на 48 часа от началото на следващия работен ден, на посочените от Вас данни за контакт. hOUR SPACE има право да откаже да предостави заявена Услуга без посочване на причина и без каквито и да е задължения за плащане.

 

Заявка за Услуга през Сайта се извършва чрез следване на стъпките, указани във формата на Сайта и само след изрично съгласие с настоящите Общи условия. При извършване на заявка Вие трябва да предоставите всички посочени във формата на Сайта или изискани от hOUR SPACE данни в пълен и точен вид. hOUR SPACE има право да откаже заявка без да дължи каквито и да е плащания, ако бъде установено предоставяне на неточни или непълни данни. Заявка през Сайта се обработва само, ако е направена не по-малко от 48 часа преди заявеното начало на предоставяне на Услугата.

 

Цените на Услугите са обявени на Сайта и включват всички приложими данъци. hOUR SPACE си запазва правото да променя цените на Услугите по всяко време до извършване на заявка за Услуга от Вас. Въпреки това, цената на заявена Услуга трябва да бъде потвърдена от hOUR SPACE преди извършване на плащане. В случай че определената крайна цена е по-висока от указаната на Сайта при отправяне на заявка за Услуга, Вие имате право да се откажете от Услугата, която сте завили, без да дължите каквито и да е плащания, като изпратите уведомление за това по имейл. Ако друго не е предвидено в тези Общи условия, безплатният отказ от Услуга не е приложим след сключване на договор с hOUR SPACE, както е описано по-горе. 

II. Условия за наем на помещения

 

hOUR SPACE предоставя кабинети под наем за споделено ползване, зали за събития както и допълнителни Услуги, свързани с използването на споделеното работно пространство. По смисъла и за целите на тези Общи условия, “кабинети за споделено ползване” (накратко “кабинети”) означава предоставянето на отделни стаи, които един или повече наематели могат да наемат на почасова, целодневна и месечна база за извършване на услуги в сферата на психологията и психотерапията, кинезитерапията, рехабилитацията, за работа, бизнес и всякакъв вид друг, непротиверечащи на добрите нрави, срещи.

 

1. Адреси на помещенията

 

Помещенията, предоставяни под наем от hOUR SPACE, се намират на следните адреси:

 • ул. “Иван Вазов” 38, ет. 2, ап. 3-4, 1000 София

 • ул. “Дякон Игнатий” 19, ет. 1, 1000 София

 • ул. "Проф. Фритьоф Нансен" 17, ет. 3, 1000 София

 

При получаване на заявка за наем на помещение от Вас, независимо дали през Сайта или по друг начин, ние ще Ви уведомим за свободните помещения на всеки от посочените адреси според вида на помещението и заявения срок на ползване и при наличие на повече от едно свободни помещения договор за наем ще бъде сключен за предпочетеното от Вас. 

 

2. Видове помещения

 

hOUR SPACE предоставя под наем следните видове помещения:

 • Кабинети за споделено ползване - предоставяне под наем на напълно обзаведени работни помещения с право на ползване на интернет (wi-fi) с гъвкави опции за наем - почасово, на блокове, целовено или на месечна база, както е описано по-долу в тези Общи условия;

 • Кабинети за индивидуално дългосрочно ползване - използване на един резервиран само за Вас кабинет за целия срок на договора, който не може да бъде по-малко от 3 (три) месеца;

 • Персонализирани според индивидуалните Ви нужди с разместване на мебели и оборудване и допълнително одекоряване според наличните артикули помещения за заснемане на фотосесии и видеосъдържание; 

 • Зали за семинари или други групови събития с капацитет до 20 души.

 

С наемане на което и да е помещение от hOUR SPACE Вие получавате достъп до и право на ползване за срока на наемното правоотношение с hOUR SPACE на общи помещения - чакалня за клиенти и посетители, санитарен възел, тераса, кухненски бокс и др., които ще Ви бъдат показани в началото на наемния срок.

3. Срок на наема

 

hOUR SPACE предоставя всички предлагани помещения под наеми за следните срокове по Ваш избор:

 • Почасово - минималната продължителност на наема е 60 минути, започващи и завършващи на всеки 15 минути от астрономическия час, като Ви се предоставят без допълнително заплащане по 15 минути преди началото и след края на наемния период  за подготовка и освобождаване на помещението;

 • Целодневно - наемът е с продължителност от 9 часа, започващи в 09:30 часа и приключващи в 18:30 часа. Можете да започнете и прекратите и/ или прекъснете и възобновите ползването на наетото помещение по всяко време през посочения часови интервал, като това не променя размера на уговорената наемна.

 

Възможно е събиране на сроковете на наемите в един наемен период (многочасово и многодневно, включително седмично в рамките на работната седмица от понеделник до петък, и месечно). 

 

При сключване на договор за наемане на помещение, с изключение на случаи на почасово наемане, hOUR SPACE изисква депозит съобразно периода и размера на наема. Депозитът служи за обезпечаване грижливото и добросъвестно ползване и стопанисване на отдаденото Ви под наем помещение и оборудването му, както и на редовното и своевременно плащане на наема и други плащания във връзка с наема, както са предвидени в тези Общи условия. При прекратяване на наемното правоотношение депозитът Ви се възстановява в пълен размер при условие, че всички финансови отношения между Вас и hOUR SPACE във връзка с ползване на предоставеното Ви помещение са уредени.

 

4. Абонамент и условия за членство в hOUR SPACE

Ако Вие желаете да придобиете статут на “Член на hOUR SPACE” и да се възползвате от Допълнителни Услуги за наши членове, то необходимо е заплащане на абонаментна такса, неподлежаща на промяна за целия срок на абонамента. Членството в hOUR SPACE не е обвързано с наем на помещение и ако желаете да ползвате такова наред с Допълнителните Услуги, е необходимо допълнително заплащане на наем на преференциални цени според вида помещение и срока на ползването му, както е указано в тези Общи условия. Абонаментната такса за членство е както следва:

 

 • Абонамент за Членство от 3 /три/ месеца – цена за целия период – 80.00 лв. с вкл. ДДС

 • Абонамент за Членство от 6 /шест/ месеца – цена за целия период – 120.00 лв. с вкл. ДДС

 • Абонамент за Членство от 12 /дванадесет/ месеца – цена за целия период – 160.00 лв. с вкл. ДДС

 

Еднократен абонамент, независимо от срока му, не Ви задължава за подновяване. С изтичане срока на сключен абонамент се прекратяват всички права и предоставяне на Допълнителни Услуги, предвидени за Членове на  hOUR SPACE.

 

Промяна на абонамент (сключване на абонамент за членство за различен период) е възможна след изтичане срока на предходен абонамент.

 

5. Допълнителни Услуги и условия за Членове на hOUR SPACE

 

Членовете наhOUR SPACE се възползват от преференциални цени и Допълнителни Услуги. Членовете на hOUR SPACE заплащат използваните през календарния месец индивидуални часове и блокове в края му, като единичната цена на час варира в зависимост от броя резервации – повече ползваемост, по-ниска цена на час.

 

​Всеки Член на hOUR SPACE се възползва от следните Допълнителни Услуги:

 

​ПРИ ЧЛЕНСТВО ОТ 3 МЕСЕЦА ​:

 • плащане в края на месеца на преференциални цени само на използваните часове за наем на кабинет

 • онлайн букинг система за запазване на кабинети и промяна/отмяна на съществуващи вече резервации

 • личен виртуален ключ и система за контрол на достъпа до пространствата ни

 • питейна вода, кафе и чай

 • достъп до споделена библиотека

 • достъп до общностни събития

 • отстъпки при партньори 15%

 • отстъпка за наем на зала за събития в hOUR SPACE

 

​​ПРИ ЧЛЕНСТВО ОТ 6 МЕСЕЦА ​:

 • плащане в края на месеца на преференциални цени само на използваните часове за наем на кабинет

 • онлайн букинг система за запазване на кабинети и промяна/отмяна на съществуващи вече резервации

 • личен виртуален ключ и система за контрол на достъпа до пространствата ни

 • питейна вода, кафе и чай

 • достъп до споделена библиотека

 • достъп до общностни събития

 • отстъпки при партньори

 • 15% отстъпка за наем на зала за събития в hOUR SPACE

 • еднократна безплатна счетоводна консултация

 • професионално представяне и визитка на уебсайта ни

 

​ПРИ ЧЛЕНСТВО ОТ 12 МЕСЕЦА​:

 • плащане в края на месеца на преференциални цени само на използваните часове за наем на кабинет

 • онлайн букинг система за запазване на кабинети и промяна/отмяна на съществуващи вече резервации

 • личен виртуален ключ и система за контрол на достъпа до пространствата ни

 • питейна вода, кафе и чай

 • достъп до споделена библиотека

 • достъп до общностни събития 

 • отстъпки при партньори

 • 15% отстъпка за наем на зала за събития в hOUR SPACE

 • еднократна безплатна счетоводна консултация

 • еднократна безплатна юридическа консултация

 • професионално представяне и визитка на уебсайта ни; 

 • личен календар в онлайн система за резервации, през която Вашите клиенти могат да записват часове за срещи и консултации с Вас през сайта ни

 • възможност за споделяне на членство с колега, близък или познат

Правата на Членовет на hOUR SPACE с 12-месечен абонамент ползват и тези от Вас, сключили дългосрочен договор наем за определен кабинет.

 

Тарифите и наемните цени за Членове на час и за блокове се определят спрямо ценова листа.

 

ПЛАЩАНЕ

 • Плащането на използваните индивидуални часове и блокове за всеки календарен месец се случва в края му.

 • Цената на час зависи от броя използвани индивидуални часове и блокове през месеца, както е описано в ценовата листа.

 • Вие получавате фактура и искане за плащане в първия работен ден от месеца. Плащането се извършва чрез избрания от Вас метод – по банков път, през профила си в ePay.bg, на каса на EasyPay или на банкомат. 

 • Вие разполагате със срок от 5 /пет/ работни дни за плащане на  дължимата сума. За всеки просрочен ден след този срок се начислява неустойка в размер от 0,5% от дължимата сума, но не повече от 10% от цялата фактурирана сума, и достъпът Ви до онлайн системата за резервации на hOUR SPACE се преустановява до получаване на плащането. В случай на забава с плащането от повече от 20 /двадесет/ дни,  hOUR SPACE има право да прекрати членството и наема без предизвестие. Плащането на неустойка не засяга правото на hOUR SPACE да претендира обезщетение за вреди в по-големи размери.

 

6. Ползване на наето помещение

 

6.1. Вие сте задължени да използвате наетото от  hOUR SPACE помещение с грижата на добър стопанин и според предвиденото предназначение, както и да го върнете в добро състояние след изтичане на наемния срок, като се отчете обичайното и пропорционално на наемния срок изхабяване.

 

6.2. При ползване на наетото помещение Вие сте длъжни да спазвате всички технически, противопожарни, хигиенни и други нормативни изисквания или правила, установени от hOUR SPACE или етажната собственост, в сградата на която се намира наетото помещение, с които ще бъдете запознати своевременно. 

 

6.3. Вашето ползване на наетото помещение не трябва по никакъв начин да пречи на други наематели и собственици в помещенията на hOUR SPACE и на сградата, в която се намират те. При това Вие отговаряте и за поведението на Вашите посетители и клиенти.

 

6.4. С цел запазване на тиха среда за терапевтични сесии и тренинги, Вие и Вашите клиенти и посетители трябва да говорите тихо в зоните, непосредствено пред кабинетите. Телефонни разговори могат да се провеждат само в кухнята или на балконите - зони, където няма да се пречи на наематели, работещи в кабинетите.

 

6.5. Насилие под каквато и да е форма не се допуска в помещенията на hOUR SPACE. Всеки, държащ се агресивно или насилствено, ще бъде помолен да напусне веднага. В случай на насилие срещу представител на hOUR SPACE ще бъдат сезирани компетентните контролни органи.

 

6.6. Забранено е използването на алкохол, наркотици и упойващи вещества на територията на помещенията на hOUR SPACE. В пространството не се допускат лица под въздействието на алкохол, наркотици и упойващи вещества.

 

6.7. Пушенето в помещенията на hOUR SPACE и в сградата, в която се намират те, е забранено.

 

6.8. Конфиденциалността на клиентите на hOUR SPACE e от първостепенно значение. Всяка информация, която не е предназначена за Вас и е станала случайно достояние, например случайно дочута или обсъждана между трети лица информация, следва да се третира като строго конфиденциална и не трябва да се споделя с трети лица.

 

6.9. В помещенията на  hOUR SPACE не се търпи непристойно поведение. hOUR SPACE си запазва правото да прекрати наем и преустанови ползването на своите помещения на всеки, чийто действия се възприемат като порнографски или еротични или могат да представляват криминални деяния.

 

6.10. Вие нямате право да преотдавате наето от hOUR SPACE помещение на трети лица или да прехвърляте своите права и задължения по сключения с hOUR SPACE договор на трети лица, без предварителното писмено съгласие на hOUR SPACE.

 

6.11. Вие нямате право да извършвате каквито и да било - трайни или временни - промени в наетото от hOUR SPACE помещение, освен с предварително писмено съгласие на hOUR SPACE и при спазване на приложимите нормативни правила. Всички направени трайни подобрения в наетото помещение от Ваша страна стават неразделна част от помещението в момента на извършването им и преминават в собственост на собственика на помещението без hOUR SPACE да Ви дължи каквито и да било плащания за тях. При липса на друга уговорка, при прекратяване на наемното правоотношение Вие имате право да премахнете само подобрения с временен характер, направени от Вас, които не са трайно прикрепени към помещението.

 

6.12. hOUR SPACE си запазва правото да извършва всякакъв вид ремонтни и строителни дейности, необходими за поддържане на отдаваните под наем или предоставени за ползване помещения в цялост или поотделно, както и с цел отстраняване на щети или опасности, като при това, с изключение на аварийни ситуации, когато това не е възможно, ще се стреми да съгласува такива дейности предварително с Вас и да не засяга необезпокоявано ползване на наетите помещения от Вас. В случай на неотложност (за опазване на имущество и предотвратяване на опасности за живота и здравето) на ремонтни дейности Вие се задължавате да окажете необходимото съдействие и да предоставите достъп до наетото от Вас помещение за извършване на ремонт и отстраняване на повреди и други щети.  Такова предоставяне на достъп се извършва за Ваша сметка без промяна на договорената наемна цена и hOUR SPACE не дължи каквито и да е обезщетения, неустойки, компенсации от друг вид или каквито и да е плащания, освен ако ползването на наетото помещение стане невъзможно за целия наемен срок без да Ви бъде предоставено заместващо помещение, докато траят ремонтните действия.

 

6.13. Вие отговаряте за всички повреди и посегателства върху наетите помещения, възникнали по време на наемния период, в т.ч. за щети, нанесени от Ваши клиенти и посетители. В случай на нанасяне на каквато и да е щета върху наетото помещение, за която отговаряте Вие, следва незабавно да уведомите за това hOUR SPACE. Повреди на помещенията, за които отговаряте съгласно настоящата разпоредба, се отстраняват от hOUR SPACE за Ваша сметка. Вие сте задължени да заплатите всички ремонтни разходи за отстраняване на такива щети в 14-дневен срок от оценка на щетата и издаване на фактура.

 

6.14. Наетото от Вас помещение може да се използва от Вас само по време на предварително резервираните часове.

 

6.15. Вие сте задължени да освободите и върнете наетото помещение на hOUR SPACE в първоначалния му вид, без каквито и да било повреди и посегателства, като се отчете обичайното износване и замърсяване съобразно срока на наема, най-късно с изтичане на предоставеното Ви техническо време (15 минути след края на запазения час). Освен след предварителна уговорка и допълнително заплащане за започнат следващ наемен срок, забранено е продължаване ползването след изтичане на уговорения наемен срок.

 

6.16. hOUR SPACE не носи отговорност за Ваши вещи, оставени извън предоставените за съхраняването им заключващи се шкафчета.

 

7. Правила за достъп и безопасност

 

При дългосрочно наемане на помещение от  hOUR SPACE или сключване на абонамент може да Ви бъдат предоставени ключове и/ или чипове за достъп до помещенията, което се удостоверява в писмен вид. В тази връзка за Вас възникват следните задължения и отговорности:

 • Забранено е изготвяне на копия на ключове и/ или чипове за достъп до помещения на hOUR SPACE и/ или сградата, в която се намират те;

 • Забранено е предоставяне на ключове и/ или чипове на трети лица;

 • Вие отговаряте за всяко неправомерно използване на предоставени Ви ключ и/ или чип;

 • Вие трябва незабавно да уведомите hOUR SPACE при загуба на ключ или чип;

 • Забранено е предоставяне на достъп до помещения на hOUR SPACE и/ или сградата, в която се намират те, на трети лица, освен на Ваши клиенти и посетители;

 • Извън случаите на дългосрочно наемане на индивидуален кабинет и при липса на друга изрична уговорка с hOUR SPACE, забранено е достъпване на помещенията на hOUR SPACE и използването им през нощните часове в интервала между 22:00 и 07:00 часа.

 

8. Отговорност и санкции 

 

8.1. Нарушаването на което и да е от установените в т. 6 и т. 7 правила за достъп до, ползване на и поведение в помещенията на hOUR SPACE може да доведе до преустановяване на наемно правоотношение с Вас с незабавно действие. При това hOUR SPACE има право да задържи предплатени от Вас суми за наем и други Услуги като неустойка. 

 

8.2. Независимо от предходната разпоредба, в случай на каквото и да било неправомерно достъпване или използване срещу установените в тези Общи условия правила на помещенията на hOUR SPACE Вие отговаряте неограничено за всички вреди, свързани с отстраняване на нанесени вследствие на неправомерното Ви поведение вреди, в т.ч. във връзка с охраната или безопасността на сградата, в която се намират помещенията на hOUR SPACE.

 

8.3. При забавяне на дължими плащания от Вас, наред с други права, hOUR SPACE има право да ограничи или забрани достъпа Ви до помещенията на hOUR SPACE.

 

8.4. hOUR SPACE не носи отговорност, ако договореното наемане не може да се осъществи поради непреодолима сила, т.е. поради събитие, което не е свързано с една от договарящите страни (напр. война, природни бедствия, стачки, мерки на публични институции и др.).

 

9. Промоционални материали

 

За поставяне на каквито и да било промоционални материали от Вас на територията на помещенията на hOUR SPACE е необходимо предварително съгласие. Материали, които са изложени без такова, ще бъдат премахвани.

 

III. Условия за ползване на Сайта

 

1. Разрешено използване на Сайта

 

Използването на Сайта, какъвто и да е елемент от него или неговото съдържание за търговски, несвързани с професионалната Ви дейност, цели, включително, но не само, продажба, прехвърляне, отдаване под наем, лизинг, предоставяне на права на ползване на трети лица, разпространяване, както и всяко друго използване за комерсиални цели, независимо от формата и начина на използване, е забранено.

 

Забранена е и всяка форма на преработка, адаптация, превеждане и други видове промени по Сайта, елементи от него и/ или неговото съдържание. 

 

Не се разрешава дългосрочно запаметяване на данни от Сайта и/ или неговото съдържание, както и достъп до Сайта чрез автоматизирани или неорганични средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин.

 

Разрешено е използване на Сайта, всички негови елементи и/ или съдържание, както и на Услугите, в цялост или поотделно, само за законосъобразни цели, без да се накърняват права, законни интереси на трети лица, добрите нрави и практики при такъв вид употреба. Всяко използване за неправомерни или неразрешени цели може да доведе до предприемане на правни действия срещу Вас. 

 

Без предварително писмено съгласие от hOUR SPACE не е разрешено поставяне на връзки (линкове) към Сайта, отделни негови секции или каквото и да е било съдържание от него. 

 

Вие носите отговорност за всяка злоупотреба със Сайта, който и да е елемент от него и/ или от неговото съдържание и/ или с Услугите, които предоставяме чрез него. Запазваме си правото: (i) да наблюдаваме Сайта за нарушения на настоящите Общи Условия и нарушения на поетите от Вас задължения и отговорности; (ii) да предприемем подходящи правни действия в случай на нарушения на приложимото законодателство или тези Общи Условия; (iii) по наше собствено усмотрение да откажем, ограничим достъпа до и/или наличността  на Сайта; както и (iv) да оперираме и управляваме Сайта по какъвто начин сметнем за добре, за да защитим нашите права и собственост и да подобрим функционалността му. Ето защо, ако Ви стане известна злоупотреба със Сайта или отделни елементи от него и неговото съдържание, молим да ни уведомите за това незабавно на посочените по-горе в тези Общи Условия данни за контакт.

 

2. Вашата отговорност при използване на Сайта

 

При използване на Сайта трябва да имате предвид, че следните действия и/ или бездействия могат да доведат до носене на отговорност от Вас: (i) всяко използване на Сайта и/ или Услугите, несъвместими с тяхната цел, както е описано в тези Общи Условия; (ii) всяко нарушение на тези Общи Условия или на разпоредби от приложимото право при и/ или по повод използване на Сайта и/или Услугите; (iii) всяко нарушение на права на трети лица, включително права на интелектуална собственост на hOUR SPACE или на трети лица. 

 

Без да се засягат други разпоредби от настоящите Общи Условия, hOUR SPACE си запазва правото да предприеме всякакви приложими и подходящи правни действия, включително да претендира от Вас да защитите и обезщетите hOUR SPACE от и за всякакви загуби, щети, отговорност, иск или претенция, които могат да възникнат за или срещу hOUR SPACE. Вие се съгласявате да  уведомите hOUR SPACE незабавно в писмена форма за всякакви обстоятелства, които могат да доведат до всякакви искове, действия или производства срещу Вас във връзка с и/ или по повод използване на Сайта и/ или Услугите и да съдействате на hOUR SPACE, за Ваша сметка, по всеки въпрос, за който Вие може да носите отговорност спрямо hOUR SPACE.

 

3. Ограничаване на отговорността за авторско съдържание на Сайта

 

Информацията, публикувана в секцията “Блог” на Сайта е само за общи информационни цели. Информацията е предоставена от hOUR SPACE и въпреки стремежа да бъде поддържана актуална и точна, hOUR SPACE не дава никакви гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно пълнотата, точността, надеждността, пригодността или наличността по отношение на информацията за каквато и да е цел. Следователно, всяко доверяване и използване на такава информация, независимо дали за Ваши лични или професионални цели, е изключително на Ваш собствен риск. До максимално допустимия от приложимото право обем hOUR SPACE в никакъв случай няма да носи отговорност за загуби или щети, преки или непреки, имуществени или неимуществени, или каквито и да било вреди, пропуснати ползи, Ваши отговорности и други негативни последици за Вас, произтичащи от Ваше използване или позоваване на информацията на Сайта.

 

4. Ограничаване на отговорността за електронни връзки към външна информация (линкове)

 

hOUR SPACE си запазва правото да предоставя достъп до външна информация чрез електронни връзки (линкове) на Сайта. При това ще бъде положена необходимата грижа съдържанието на трети страни, до което е предоставен достъп, да бъде проверено. hOUR SPACE обаче няма задължение за извършване на наблюдение на информацията, до която е предоставен достъп чрез линкове, нито да извършва разследване за установяване извършването на неправомерна дейност, след като информацията е направена достъпна чрез публикуван на Сайта линк. Ето защо hOUR SPACE не носи отговорност за каквито и да било вредоносни последици, настъпили за Вас или трето лице, във връзка с или въз основа на дейност или информация, към която на Сайта е предоставен линк, без да противоправния характер на дейността или информацията да е била известна на hOUR SPACE, или без да са били известни фактите или обстоятелствата, които правят дейността или информацията явно противоправна.

 

За противоправно, грешно или непълно съдържание и всички произтичащи от използване или неизползване на такова съдържание вреди отговорност носи само операторът на сайта, към който е предоставен достъп чрез линк. hOUR SPACE не носи каквато и да е отговорност за противоправни действия и съдържание, към които само е предоставена електронна препратка чрез линк на Сайта.

 

5. Гаранциите и отговорността на hOUR SPACE във връзка с опериране на Сайта

 

hOUR SPACE създава, поддържа, редовно проверява и актуализира Сайта с всички негови елементи и съдържание с необходимите грижа и внимание. Въпреки това hOUR SPACE не гарантира, че Сайтът и всички негови елементи са изцяло безгрешни, не съдържат непълноти по отношение на съдържанието и технологията и са годни за задоволяване на Вашите индивидуални очаквания и потребности.

 

Услугите, предоставяни от hOUR SPACE, са подробно описани на Сайта. hOUR SPACE обаче изрично не гарантира определена успеваемост или пригодност за определена цел на Сайта и Услугите, нито постигане на конкретни резултати при използване на Сайта и/ или Услугите.

 

До максималния допустим от приложимото към отношенията, възникнали при и по повод използване на Сайта и/ или Услугите, право обем отговорността на hOUR SPACE за всякакви вреди, включително, но не само, преки или непреки, имуществени или неимуществени, на договорно или извъндоговорно основание, в следствие на или свързани с използването, възможността за ползване, забавяне на ползването, прекъсване на ползването или достъпността на Сайта и/или Услугите и/или всякакво съдържание, информация, софтуер и други елементи на Сайта, е изключена, а когато това не е допустимо - ограничена до допустимия от приложимото право минимум по отношение на формата на вината и/ или обхвата на отговорността.

 

Оплакванията си относно качеството на Сайта, Услугите или всякакви отклонения в ползването им можете да отправите по имейл до hOUR SPACE. При получаване на такова оплакване може, но не е задължително, да бъдат предприети корекции, отстраняване на грешки и непълноти, редакции, модификации и други такива поправки на Сайта и/ или представяне на Услугите, които са необходими за подобряване качеството и потребителския опит от използване на Сайта и Услугите. Тези ангажименти на hOUR SPACE обаче не пораждат претенции за Вас да искате от hOUR SPACE каквито и да е модификации по Сайта и/ или Услугите, нито може да претендирате извършването на такива в определен обем или срок. Извършването на модификации, дори ако е в следствие на отправено оплакване, не следва да се тълкува във вреда на hOUR SPACE. За избягване на съмнение, hOUR SPACE не дължи каквито и да е обезщетения, неустойки и плащания от какъвто и да е вид във връзка с необходимост от или извършване на корекции, поправки, модификации, редакции и/или актуализации на Сайта и/ или Услугите. 

 

6. Управление на Сайта

 

Сайтът и Услугите се предоставят в състояние “както са” и “както са достъпни”. hOUR SPACE не гарантира, че Сайтът и Услугите ще бъдат достъпни за използване от Вас по всяко време. hOUR SPACE няма задължение за поддръжка Сайта или за осигуряване на каквито и да корекции, актуализации или версии за него. Въпреки това, hOUR SPACE си запазва правото по всяко време по собствена преценка и без уведомление до Вас да (i) променя, ревизира, актуализира или по друг начин да модифицира Сайта, съдържанието му, функционалностите му и/ или представянето на Услугите, временно или трайно да преустановява достъпността до Сайта и/ или неговото съществуване; (ii) поправя грешки, неточности, пропуски или да променя и актуализира информация на Сайта и/ или относно Услугите; (iii) извършва поддръжка на Сайта, за да бъдат решени хардуерни, софтуерни или други проблеми. Извършените модификации, корекции, поддръжка и др., както са описани по-горе, могат да предизвикат прекъсване, забавяне или грешки при използване или в изпълнение на операциите на Сайта и/ или представяне на Услугите. hOUR SPACE не носи отговорност за каквито и да е загуби, щети, пропуснати ползи, неудобства и други вредоносни последици от имуществен или неимуществен характер, договорни, деликтни или наказателни, причинени от липсата на възможност за Вас да достъпите или използвате Сайта в непроменена форма или по време на престой или в случай на прекъсване или прекратяване функционирането на Сайта.

 

Без да се засягат други разпоредби от тези Общи Условия, hOUR SPACE си запазва правото по всяко време временно да преустанови или окончателно да прекрати оперирането на Сайта и/ или предоставянето на Услугите чрез него, включително, но не само, в случай на законодателни промени, разпореждания на компетентни публични органи, форсмажорни обстоятелства или когато има опасност по-нататъшното опериране и предоставяне на Сайта и/ или Услугите чрез него да доведе до финансови загуби за hOUR SPACE, без това да води до задължение за hOUR SPACE за плащане на обезщетения, неустойки и изпълнение на каквито и да било други парични претенции по тази причина.

 

Въпреки това, в случай на каквото и да е прекъсване, престой, прекратяване или преустановяване на функционирането на Сайта, ще бъдат предприети необходимите действия за осигуряване предоставянето на Услугите, заявени на Сайта преди възникване на такова събитие и потвърдени от hOUR SPACE и за изпълнение на поети договорни ангажименти. 

 

7. Интелектуална собственост

 

Правата на интелектуална собственост, включително авторско право и сродни права, върху всички изходни кодове, бази данни, функционалност, софтуер, дизайни, аудио- и видео-съдържание, текстове, снимки и графики на Сайта, както и всички търговски марки и лога, показани на него (заедно „Съдържанието“) принадлежат на hOUR SPACE или са му лицензирани. Вие имате ограничено право на достъп до Сайта и използването му само за Ваша лична или професионална цел. Освен ако не е предвидено друго в настоящите Общи Условия или изрично договорено с hOUR SPACE, никакво използване на която и да е част от Сайта и Съдържанието с каквато и да е търговска или друга цел, несъвместима с предоставените Ви права за достъп и използване, включително, но не само копиране, възпроизвеждане, повторно публикуване, публично показване, декодиране, обратен инженеринг, превод, предаване, разпространение, продажба, сублицензиране, не е разрешено без изрично предварително писмено съгласие от страна на hOUR SPACE.

 

hOUR SPACE уважава правата на интелектуална собственост на трети лица. Ето защо, ако считате, че с публикуване на Сайта на която и да е част от Съдържанието може да са нарушени Ваши права на интелектуална собственост, отправете запитване по имейл до hOUR SPACE за уреждане на въпросите Ви.

 

8. Обработване на лични данни

 

При Ваше посещение на Сайта, както и при сключване на договор с Вас, както е описано в тези Общи условия, Вие споделяте с нас Ваши лични данни. Какви лични данни получаваме от Вас, защо и как ги обработваме, какви мерки за защита прилагаме, както и какви са Вашите права по отношение на обработване на Ваши лични данни от hOUR SPACE, можете да научите от Политиката за поверителност на hOUR SPACE.

 

IV. Специални условия за потребители

 

В случай че Вие използвате Сайта и Услугите в непрофесионално качество, т.е. за цели, несвързани с упражняване на Ваша професионална или друга стопанска дейност, и сключите договор с hOUR SPACE за Услуга, свързана с Ваше задължение за плащане, то Вие разполагате със следните права:

 

1. Право на отказ от договор от разстояние

 

1.1. Вие имате право да се откажете от сключен с hOUR SPACE договор без да посочвате причини за това в срок от 14 дни.

 

1.2. Срокът за отказ тече от датата на сключване на договора.

 

1.3. За да упражните правото си на отказ, трябва да уведомите hOUR SPACE на посочените в тези Общи условия данни за контакт за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или по електронен път). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До Ауър Спейс” ЕООД, 1000 София, ул. Иван Вазов № 38, ет. 2, ап. 3, имейл: connect@hourspace.bg

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за за предоставяне на следната услуга: ____________________________________

Име на потребителя: ____________________________________

Адрес на потребителя: ____________________________________

Подпис на потребителя(ите) (само в случай че настоящият формуляр е на хартия)

____________________________________

Дата: ____________________________________

 

1.4. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ.

 

1.5. При правомерно упражняване на правото на отказ hOUR SPACE ще Ви възстанови плащанията, получени от Вас без неоправдано забавяне и в общия случай не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която информирате за Вашето решение за отказ от договора. Възстановяването ще бъде извършено чрез същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин.

 

1.6. Правото Ви на отказ не се прилага за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението е започнало преди изтичане на 14-дневния срок за отказ по с Вашето съгласие и след уведомяването Ви, че ще загубите правото си на отказ при изпълнение на договора от hOUR SPACE.

 

2. Алтернативно решаване на спорове

 

2.1. В случай че сте неудовлетворени от Услугите или имате друго оплакване по повод възникналите между hOUR SPACE и Вас правнообвързващи отношения, включително във връзка с използване на Сайта, можете да отправите жалба до hOUR SPACE по имейл с описание на претенциите Ви, включително кои права и как смятате, че са били нарушени. hOUR SPACE се ангажира с отговор на жалбата в рамките на 30 дни от получаването ѝ.

 

2.2. Освен това можете да използвате платформата за онлайн решаване на спорове, създадена от Европейската Комисия. Платформата служи като контактна точка за извънсъдебно уреждане на спорове, свързани с договорни задължения, произтичащи от онлайн договори за продажба. Повече информация можете да намерите на следния линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

2.3. hOUR SPACE не се задължава да участва в процедури за алтернативно решаване на спорове и ще даде съгласието си да участва в такава процедура в писмена форма за всеки отделен случай. Въпреки това hOUR SPACE има  нормативно задължение да Ви предостави информация за органа за алтернативно решаване на спорове, в чийто обхват на дейност попада:

 

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите

ул. "Врабча" 1, ет. 3, 4 и 5
1000 София

имейл:adr.sofia@kzp.bg

интернет: http://www.kzp.bg 

 

V. Срок и прекратяване

 

 1. Настоящите Общи условия влизат в сила на датата на тяхното публикуване на Сайта или на друга, посочена в тях дата, и остават в сила по време на Вашето използване на Сайта и/ или Услугите.

 

 1. Без да се засягат други разпоредби от тези Общи условия, hOUR SPACE има право да откаже достъп до и използване на Сайта и/ или Услугите по всякаква причина по своя преценка, включително при нарушаване на която и да е разпоредба от тези Общи условия или на приложимото право и може да прекрати Вашето използване на Сайта без да дължи каквито и да е обезщетения, неустойки или каквито и да е други плащания.

 

 1. Независимо от прекратяване действието на тези Общи условия и причините за това, разпоредбите от тях, които по своята същност са предназначени да останат в сила и след прекратяването, включително относно ограничаване на отговорността, претенции за обезщетения и плащания и др., запазват действието си и след прекратяването.

 

 1. Извън предвидените в тези Общи условия случаи, сключен договор с hOUR SPACE за предоставяне на представена на Сайта Услуга се прекратява:

  1. С изтичане на срока, за който е сключен. Сключен абонамент за членство в hOUR SPACE, както и наемно правоотношение за определен срок, не могат да бъдат прекратени предсрочно от никоя от страните извън нормативно предвидените случаи. Предсрочно прекратяване води до право на другата страна да претендира уговореното/ задържи получено плащане за целия срок като неустойка;

  2. По взаимно съгласие на двете страни;

  3. С едностранно писмено изявление от hOUR SPACE, в случай че нарушение на тези Общи условия и индивидуални договорни клаузи не бъде отстранено от Вас след безрезултатно изтичане предоставен Ви за целта разумен срок.

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Когато според разпоредбите на тези Общи условия за уведомления между hOUR SPACE и Вас се изисква писмена писмена форма, тя се счита за спазена и при отправяне на съответно изявление по имейл. Такова уведомление се счита за получено от hOUR SPACE с постъпването му в електронната поща на hOUR SPACE, а ако това е станало извън работно време (в интервала между 09:00 и 17:00 часа), на следващия работен ден. При всички положения изявление по имейл се счита за получено 48 часа след изпращането му.

 

2. Настоящите Общи Условия представляват цялото споразумение между Вас и hOUR SPACE по отношение посещението и използване на Сайта и са неразделна част от сключен с Вас договор за предоставяне на Услуги. В случай че hOUR SPACE упражни или не приложи някое право или разпоредба от тези Общи условия, това не означава отказ от това право или разпоредба.  

 

3. hOUR SPACE има право да променя настоящите Общи условия по всяко време. За всички взаимни претенции, възникнали по повод Вашето използване на Сайта, настоящите Общи условия се прилагат изключително във версията, действаща към момента на съответното използване. Вашата отговорност е да преглеждате периодично тези Общи условия и да се информирате за актуализацията им. По отношение на договори, към които се прилагат тези Общи условия, те са валидни във версията, действаща към момента на сключване на съответното договорно правоотношение. 

 

4. Възникналите по повод посещението и използването на Сайта и/или Услугите правоотношения се уреждат от българското право. Договорен език е българският.

 

5. Спорове между hOUR SPACE и Вас, възникнали във връзка с използване на Сайта и/или Услугите, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова - от родово компетентния съд в град София.

 

6. Когато е приложимо, изборът на приложимо право и подсъдност не Ви лишават от защитата, която ползвате съгласно повелителни законови разпоредби, които не могат да бъдат дерогирани чрез избор на приложимо право и подсъдност.

 

 1.  В случай че една или няколко разпоредби от настоящите Общи условия се окажат недействителни или неприложими, това не води до недействителност или неприложимост на останалите разпоредби и на настоящите Общи условия в цялост, както и на сключения договор с Вас. В такива случаи двете страни се задължават на мястото на недействителните или неприложими разпоредби да договорят и въведат във възможно най-кратък срок и действителни и приложими такива, които са най-близки по смисъл и цел до отпадналите като недействителни или неприложими разпоредби.

 

​Настоящите Общи условия са приети на 25.03.2024 г. Последната актуализация е от 01.04.2024г.

bottom of page